Мобільний додаток
перейти перейти

Дякуємо!

Ваша заявка прийнята.

Платежі за рахунками фізичних осіб із нерезидентами

Стосується платежів у національній валюті:

 • резиденту від нерезидента
 • нерезиденту від резидента
 • нерезиденту від нерезидента

Шановні клієнти,

валютним законодавством встановлено певні вимоги та заборони на проведення валютних операцій клієнтами банків. Такими операціями можуть бути розрахунки в будь-яких валютах  де нерезидент може бути отримувачем коштів або відправником переказу.

Здійснення клієнтами банків валютних операцій  та здійснення банками валютного нагляду за дотриманням клієнтами валютного законодавства регулюється Законом України «Про валюту і валютні операції», а також нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 №5, а також постановою Правління Національного банку України від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» та постановою Правління Національного банку України від 25.02.2022 №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп». Крім того,  Положенням «Про інформаційну взаємодію уповноважених установ щодо рахунків нерезидентів у гривні», затвердженим Постановою Національного банку України від 30.05.2023 №72, запроваджено реєстр нерезидентів та вимоги до банків проводити контроль із використанням цього реєстру операцій клієнтів за участі нерезидентів на відповідність вимогам валютного законодавства.

Банківська система наразі налаштовує усі необхідні контролі. Тому, перекази коштів у будь-якій валюті де нерезидент може бути отримувачем коштів або відправником переказу, можуть призупинятись для їх додаткового аналізу та вивчення банком. Якщо в результаті аналізу/вивчення будуть виявлені операції, які не відповідають вимогам валютного законодавства, Банк відмовить у проведення операції.

Документи завірені Електронним ключем або ДіЯ.Підпис, можна передати в банк за допомогою нижченаведеної форми.

Документи завірені особистим підписом можна надати у будь яке відділення ПУМБ особисто або довіреною особою, що підтверджується належно оформленою нотаріальною довіреністю.

Операції, пов’язані з інвестиційною діяльністю

Іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

До іноземних інвесторів відносяться фізичні особи-іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності.

Операції з внесення та повернення іноземних інвестицій в грошовій формі, здійснюються виключно зі застосування рахунків, визначених Національним банком України. Так, фізичні особи-нерезиденти для здійснення вказаних операцій мають використовувати власний інвестиційний рахунок.

Інвестиційні рахунки – використовується виключно для здійснення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні, для повернення іноземної інвестиції, а також пов'язаних з такою діяльністю операцій.

Повернення нерезиденту іноземних інвестицій та інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється за умови надання обслуговуючому банку документів, які підтверджують правомірність операції та перелік яких встановлений Національним банком України для кожного окремного випадку (точний перелік документів визначається  в залежності від суті та особливостей операції). Серед цих документів, зокрема, наступні:

 • Документи, що підтверджують здійснення іноземних інвестицій (договір про здійснення іноземних інвестицій, договори про спільну інвестиційну діяльність без створення юридичної особи, документи, що підтверджують права іноземного інвестора на об'єкт інвестиції, довідки банків-резидентів про здійснення іноземними інвесторами іноземних інвестицій в іноземній валюті/гривні, митні декларації про ввезення в Україну товарів з метою інвестування та/або інші документи, що підтверджують здійснення іноземних інвестицій відповідно до вимог законодавства України).
 • Договір про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції, доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, та/або інших документів, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні.
 • Договір про передавання об'єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання (подається за умови набуття права власності на об'єкт інвестиції в зазначений спосіб).
 • Виписка з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджує проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі (у разі купівлі-продажу іноземними інвесторами (нерезидентами) цінних паперів на українських фондових біржах). Виписка має бути підписана уповноваженою особою фондової біржі, а також містити інформацію про умови цих контрактів (включаючи номер, дату та вид контракту, предмет торгів, його кількість та вартість, інформацію про учасника торгів та його клієнта – іноземного інвестора (нерезидента), дату виконання контракту).
 • Інформація/документи щодо визначення фінансового стану суб’єкта валютної операції – фізичної особи.
 •  Статутні документи по юридичній особі, та документи про реєстрацію юридичної особи.
 •  Інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників валютної операції.
 • Інформація/документи, що може(уть) підтвердити відповідність суті та розміру валютних операцій суб'єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.
 • Документи, що підтверджують внесення інвестиції (здійснення розрахунків) та право власності іноземного інвестора на корпоративні права/інвестиційні сертифікати українського емітента, за якими здійснюється виплата дивідендів; рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору, фінансова звітність юридичної особи.
 • Документи, що підтверджують сплату податків по дивідендах, які виплачуються.
 • Пояснення мети здійснення подальших операцій з інвестиційного рахунку (в подальшому будуть запитані документи щодо здійснення інвестиції).
 • Документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Операції, не пов’язані з інвестиційною діяльністю
Операція Документи
Зарахування коштів фізичній особі – нерезиденту за надання в аренду майна або продаж: цінних паперів, корпоративних прав, інших об'єктів права власності в Україні, що не мають для власника рахунку статусу об'єктів іноземного інвестування в Україні.
 • Договори, додаткові угоди (за наявності), інші розрахункові документи, передбачені договором (рахунки, акти, тощо)
 • Документи, які підтверджують набуття майна у власність та резидентність на момент набуття власності
Перекази, пов'язані зі сплатою членських внесків

Документи, що підтверджують членство в організації (членський квиток, договір, додаткові угоди (за наявності), інші документи, які передбачають умови, терміни та розміри сплати членських внесків)

 • Страхові виплати/платежі
 • Розрахунки за купівлю товарів/за отримання послуг/за роботи на території України для власного споживання на території України
 • Благодійні внески на поточний рахунок благодійної організації
 • Перекази на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи

На суму від 400 тис. грн:

 • договір, додаткові угоди (за наявності), інші розрахункові документи, передбачені договором (рахунки, акти, тощо)
 • пояснення мети переказу та за необхідності документи, які стали підставою для переказу, в залежності від мети

За операціями пов’язаними зі спадкуванням:

 • від погашення успадкованих ощадних сертифікатів і процентів за ними;
 • одержання в порядку спадкування

Документи про спадщину (нотаріально засвідчене свідоцтво про спадщину тощо)

Зарахування/переказ коштів на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню

Рішення суду, виконавче провадження

Отримання/повернення позики або поворотної фінансової допомоги

 • Виписка з АІС Національного банку України «Кредитні договори з нерезидентами»
 • Заява за кредитним договором з нерезидентом.
 • Договір, разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором, уключаючи всі документи, які встановлюють/змінюють графік (строки та суми) проведення операцій з одержання/повернення кредиту (позики/поворотної фінансової допомоги) та сплати інших платежів позичальником за Договором.
 • Обґрунтоване пояснення щодо використання процентної ставки, зазначеної у Договорі.
 • Документальне підтвердження наявності заборгованості за Договором.
 •  Інформація/документи, що мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції.
 • Інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності нерезидента, джерела походження коштів за фінансовою операцією (у тому числі первісного та нового кредитора).
 • Статутні документи по юридичній особі та документи про реєстрацію юридичної особи.
 • Інформація/документи, що підтверджує(ють) фінансові можливості, джерела походження коштів та інших активів Клієнта, наявність, розміщення та/або використання активів суб'єкта валютної операції, що дають змогу проводити або ініціювати проведення валютної операції на відповідну суму.
 •  Інформація/документи, які мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) такої валютної операції.

За необхідності, Банк має право витребувати додаткову інформацію/документи.

Отримання коштів у результаті ліквідації юридичних осіб

 • Одне з рішень про ліквідацію компанії:

а) рішення (протокол) її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

б) рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;

в) рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом – за позовом відповідного органу державної влади.

 • Ліквідаційний баланс, відповідно якого кошти перераховуються на рахунки фізичної особи.
 • Визначення кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації.

Форма для звернення

Введіть ПІБ
Перетягніть сюди документи або завантажте з комп'ютера (png/jpg/doc/pdf до 7 Мб) вкладати всі підтверджуючі документи по заявці до загального обмеження 7 МБ
Розмір вкладенного файла недопустимий або невідповідного формату

У процесі розгляду документів, Банк може запитати додаткові документи

Обов’язкові поля для заповнення

arrow

Зворотний зв'язок