Мобільний додаток
перейти перейти
Наглядова рада

здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів банку.

В межах своєї виключної компетенції Наглядова рада:
 • затверджує та здійснює контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечує безперервну діяльність Банку;
 • забезпечує організацію ефективного корпоративного управління;
 • призначає та припиняє повноваження Голови та членів Правління Банку, призначає та звільняє головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
 • здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, підрозділів з управління ризиками, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;
 • визначає аудиторську фірму для проведення зовнішнього аудиту;
 • затверджує та здійснює контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку;
 • забезпечує функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;
 • затверджує та здійснює контроль  за  дотриманням порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;
 • виконує інші функції, делеговані Загальними зборами акціонерів, чи віднесені Статутом або законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради.

Чинна редакція Положення про Наглядову раду Банку:

   Положення про Наглядову раду (розміщено 12.01.2022 р., набрало чинності 11.01.2022 р.)

Чинна редакція Положення про винагороду Наглядової ради Банку:

   Положення про винагороду членів Наглядової ради від 25.11.2021

   Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік

   Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік

Комітет з питань аудиту:

   Положення про Комітет

Комітет з управління ризиками:

    Положення про Комітет

Комітет з питань винагород та призначень:

    Положення про Комітет

Звітність комітетів Наглядової ради
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Наглядова рада не бере безпосередньої участі в щоденному керуванні ПУМБ, але відіграє важливу роль у здійсненні нагляду і контролю над його господарською діяльністю. Представляє інтереси акціонерів банку в період між засіданнями Загальних зборів акціонерів і здійснює контроль за діяльністю Правління.

Члени Наглядової ради обираються рішенням Загальних зборів акціонерів.

Акціонер має право на необмежену кількість своїх представників в складі Наглядової ради.

arrow

Зворотний зв'язок