Мобільний додаток
перейти перейти
Наглядова рада

здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів банку.

В межах своєї виключної компетенції Наглядова рада:
 • затверджує та здійснює контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечує безперервну діяльність Банку;
 • забезпечує організацію ефективного корпоративного управління;
 • призначає та припиняє повноваження Голови та членів Правління Банку, призначає та звільняє головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
 • здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, підрозділів з управління ризиками, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;
 • визначає аудиторську фірму для проведення зовнішнього аудиту;
 • затверджує та здійснює контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку;
 • забезпечує функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;
 • затверджує та здійснює контроль  за  дотриманням порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;
 • виконує інші функції, делеговані Загальними зборами акціонерів, чи віднесені Статутом або законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради.

Чинна редакція Положення про Наглядову раду Банку:

   Положення про Наглядову раду (розміщено 13.07.2023 р., набрало чинності 12.07.2023 р.)

Чинна редакція Положення про винагороду Наглядової ради Банку:

   Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 рік

   Положення про винагороду членів Наглядової ради від 25.11.2021

   Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 рік

   Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік

Комітет з питань аудиту:

   Положення про Комітет

Комітет з управління ризиками:

    Положення про Комітет

Комітет з питань винагород та призначень:

    Положення про Комітет

Звітність комітетів Наглядової ради
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Наглядова рада не бере безпосередньої участі в щоденному керуванні ПУМБ, але відіграє важливу роль у здійсненні нагляду і контролю над його господарською діяльністю. Представляє інтереси акціонерів банку в період між засіданнями Загальних зборів акціонерів і здійснює контроль за діяльністю Правління.

Члени Наглядової ради обираються рішенням Загальних зборів акціонерів.

Акціонер має право на необмежену кількість своїх представників в складі Наглядової ради.

arrow

Зворотний зв'язок