Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Спостережна рада

здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів банку.

В межах своєї виключної компетенції Спостережна рада:
  • призначає і звільняє Голову та членів Правління, визначає їх повноваження;
  • контролює діяльність Правління банку, визначає зовнішнього аудитора;
  • призначає керівника Департаменту внутрішнього аудиту;
  • затверджує стратегічний план, річні економічні та фінансові плани;
  • а також виконує інші функції, делеговані Загальними зборами акціонерів, чи віднесені Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенції Спостережної ради.

Чинна редакція Положення про Спостережну раду Банку:

    Положення про Спостережну раду (розміщено 23.11.2016)

Попередні редакції:

    Положення про Спостережну раду ПАТ «ПУМБ» від 14.03.2015

Спостережна рада не бере безпосередньої участі в щоденному керуванні ПУМБ, але відіграє важливу роль у здійсненні нагляду і контролю над його господарською діяльністю. Представляє інтереси акціонерів банку в період між засіданнями Загальних зборів акціонерів і здійснює контроль за діяльністю Правління.

Члени Спостережної ради обираються рішенням Загальних зборів акціонерів.

Акціонер має право на необмежену кількість своїх представників в складі Спостережної ради.

Зворотний зв'язок