Мобільний додаток
перейти перейти
  • Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Наглядова рада

здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів банку.

В межах своєї виключної компетенції Наглядова рада:
  • призначає і звільняє Голову та членів Правління, визначає їх повноваження;
  • контролює діяльність Правління банку, визначає зовнішнього аудитора;
  • призначає керівника Департаменту внутрішнього аудиту;
  • затверджує стратегічний план, річні економічні та фінансові плани;
  • а також виконує інші функції, делеговані Загальними зборами акціонерів, чи віднесені Статутом або чинним законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради.

Чинна редакція Положення про Наглядову раду Банку:

Положення про Наглядову раду (розміщено 23.06.2020 р., набрало чинності 23.06.2020 р.)

Попередні редакції:

    Положення про винагороду членів Наглядової ради від 28.04.2020

   Положення про Наглядову раду (розміщено 04.12.2018 р., набирало чинності 21.12.2018 р.)

    Положення про Наглядову раду (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Наглядову раду (розміщено 23.11.2016)

    Положення про Спостережну раду ПАТ "ПУМБ" від 14.03.2015

 

Комітет з питань аудиту:

   Положення про Комітет

Комітет з управління ризиками:

    Положення про Комітет

Комітет з питань винагород та призначень:

    Положення про Комітет

Наглядова рада не бере безпосередньої участі в щоденному керуванні ПУМБ, але відіграє важливу роль у здійсненні нагляду і контролю над його господарською діяльністю. Представляє інтереси акціонерів банку в період між засіданнями Загальних зборів акціонерів і здійснює контроль за діяльністю Правління.

Члени Наглядової ради обираються рішенням Загальних зборів акціонерів.

Акціонер має право на необмежену кількість своїх представників в складі Наглядової ради.

Зворотний зв'язок