Мобільний додаток
перейти перейти
 • Приватним клієнтам
 • Для бізнесу
 • Персона
 • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Загальні збори акціонерів

є найвищим органом управління й ухвалюють рішення щодо основних питань діяльності банку.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
 • розв’язання питань, визначення основних напрямків діяльності ПУМБ;
 • внесення змін та доповнень до Статуту;
 • зміни організаційно-правової форми;
 • зміни розміру статутного капіталу;
 • питання розміщення й обігу акцій ПУМБ, їх дроблення, консолідації або анулювання;
 • затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
 • затвердження річних результатів діяльності банку, прийняття рішень щодо покриття збитків та  розподілу прибутку ПУМБ.

Чинна редакція Положення про Загальні збори акціонерів:

   Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 04.12.2018 р., набрало чинності 21.12.2018 р.)

Попередні редакції:

    Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 04.05.2018)

    Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 23.11.2016)

    Положення про Загальні збори акціонерів від 14.03.2015

Короткий огляд рішень:
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 22 квітня

  На щорічних Загальних зборах акціонерів затверджені річний звіт ПУМБ за 2009 рік, висновок Ревізійної комісії, висновок зовнішнього аудитора банку щодо річного звіту; розглянуті звіти Ревізійної комісії, Спостережної ради, Правління банку за підсумками діяльності в 2009 році; ухвалене рішення про покриття збитків ПУМБ за 2009 рік; затверджені Положення про Загальні збори акціонерів і нова редакція Положення про Правління банку; ухвалено рішення про внесення змін у склади Ревізійної комісії та Спостережної ради.

  10 листопада

  На позачергових Загальних зборах акціонерів ухвалено рішення про приєднання ПАТ «Донгорбанк» до АТ «ПУМБ», у результаті якого останній стає правонаступником ПАТ «Донгорбанк» щодо всіх його прав і зобов’язань за передатним актом. Також були прийняті такі рішення: затверджений Договір про приєднання Донгорбанку до ПУМБ і План реорганізації, призначений склад Комісії з реорганізації, визначені строки проведення реорганізації Донгорбанку шляхом його приєднання до ПУМБ і склад Правління, Спостережної ради, Ревізійної комісії банку після об’єднання.

  13 грудня

  На позачергових Загальних зборах акціонерів було ухвалене рішення залишити діючий склад Спостережної ради без змін.

 • 20 квітня

  На щорічних Загальних зборах акціонерів був ухвалений розподіл прибутку ПУМБ за 2010 рік. Відповідно до рішення ЗЗА 95% прибутку ПУМБ будуть спрямовані на покриття збитків банку в попередні роки, а решту (5%) буде направлено до резервного фонду. Також Загальні збори акціонерів затвердили нового члена Спостережної ради ПУМБ – Наталю Ізосімову, директора Фонду «Ефективне управління».

  15-16 липня

  На позачергових Загальних зборах акціонерів затверджені консолідований баланс ПУМБ як банку-спадкоємця і передатний акт у зв’язку з реорганізацією ПАТ «Донгорбанк» шляхом приєднання до ПУМБ. Також Загальними зборами акціонерів ухвалено рішення про збільшення статутного капіталу й додаткової емісії акцій ПУМБ в обсязі зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Донгорбанк», про порядок і умови обміну акцій ПАТ «Донгорбанк» на акції ПУМБ.

  21 жовтня

  На позачергових Загальних зборах акціонерів затверджені зміни до Статуту ПУМБ у зв’язку з успадкуванням банком усіх прав та зобов’язань ПАТ «Донгорбанк» і збільшенням розміру статутного капіталу ПУМБ. Також Загальні збори акціонерів підтвердили наразі чинні склади Спостережної ради, Ревізійної комісії та Правління АТ «ПУМБ» як правонаступника ПАТ «Донгорбанк».

 • 20 квітня

  На річних Загальних зборах акціонерів 20 квітня 2012 затверджено річний звіт банку за 2011 рік, висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2011 рік, висновки Ревізійної комісії банку, розподілено прибуток банку за 2011 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності у 2011 році.

  23 серпня

  На позачергових Загальних зборах 23 серпня 2012 були затверджені зміни до Статуту ПУМБ шляхом викладення в новій редакції, визначені уповноважені особи на підписання Статуту, здійснення дій щодо узгодження змін до Статуту ПУМБ з Національним банком України та їх державної реєстрації.

  24 грудня

  На позачергових Загальних зборах 24 грудня 2012 були затверджені зміни до Статуту ПУМБ шляхом викладення в новій редакції, визначені уповноважені особи на підписання Статуту, здійснення дій щодо узгодження змін до Статуту ПУМБ з Національним банком України та їх державної реєстрації.

 • 21 лютого

  На позачергових Загальних зборах 21 лютого 2013 був затверджений новий склад Спостережної ради:

  Ілля Архипов - Голова Спостережної ради;
  Ганна Дугадко - Член Спостережної ради;
  Сергій Курилко - Член Спостережної ради.

  23 квітня

  На річних Загальних зборах акціонерів 23 квітня 2013 затверджені річний звіт банку за 2012 рік, висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2012 рік, висновок Ревізійної комісії банку щодо річного звіту банку за 2012 рік, розподілено прибуток банку за 2012 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності в 2012 році, затверджено Статут банка в новій редакції, внесено зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду та Правління шляхом викладення в новій редакції.

 • 28 березня

  На річних Загальних зборах акціонерів 28 березня 2014 затверджені річний звіт банку за 2013 рік (включаючи дочірні підприємства), висновок зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПУМБ за 2013 рік (включаючи дочірні підприємства), висновок Ревізійної комісії банку щодо річного звіту банку за 2013 рік, розглянуто звіт Правління банку про результати фінансово-господарської діяльності банку за 2013 рік, розподілено прибуток банку за 2013 рік, розглянуті звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії банку за результатами діяльності в 2013 році.

  Також на річних Загальних зборах акціонерів припинені повноваження членів Наглядової ради банку, встановлений кількісний склад, обрані члени та Голова Наглядової ради, внесено зміни до Положення про Ревізійну комісію банку шляхом викладення в новій редакції, з метою приведення Положення про Ревізійну комісію у відповідність із законодавством України .

  27 жовтня

  Позачерговими Загальними зборами акціонерів були прийняті рішення: про приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ" і затверджені умови Договору приєднання, про призначення Комісії для проведення реорганізації (припинення) АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" та Ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що знаходяться на обліку АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" і визначення її персонального складу, про обрання зовнішнього аудитора для перевірки фінансової звітності АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ", підтвердження достовірності передатного акту та підготовки інших аудиторських документів, про терміни проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ", затвердження складу Правління АТ "ПУМБ", як банку-правонаступника, після завершення приєднання АТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" до АТ "ПУМБ", про зміну місцезнаходження АТ "ПУМБ" та внесення змін до Статуту АТ "ПУМБ" шляхом викладення його в новій редакції.

 • 6 квітня

  24 квітня

  4 травня

  21 листопада

  22 листопада

  4 грудня

Зворотний зв'язок