Мобільний додаток
перейти перейти
Загальні збори акціонерів

є найвищим органом управління й ухвалюють рішення щодо основних питань діяльності банку.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить вирішення питань щодо:
 • визначення основних напрямів діяльності Банку;
 • внесення змін до Статуту Банку;
 • емісії акцій, їх дроблення, консолідація або анулювання;
 • збільшення або зменшення статутного капіталу Банку;
 • обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Банку;
 • затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 • затвердження річного звіту Банку, прийняття рішень щодо розподілу прибутку і збитків Банку;
 • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з законодавством та/або Статутом.

Чинна редакція Положення про Загальні збори акціонерів:

   Положення про Загальні збори акціонерів (розміщено 12.01.2022 р., набрало чинності 11.01.2022 р.)

Короткий огляд рішень:
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
arrow

Зворотний зв'язок