• Приватним клієнтам
  • Для бізнесу
  • Персона
  • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Департамент внутрішнього аудиту

створений з метою оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю банку. Він надає керівництву банку незалежні і об'єктивні гарантії та консультації до оцінки та підвищення ефективності процесів управління ризиками, системи контролю і корпоративного управління.

Основні функції Департаменту внутрішнього аудиту:
  • перевірка і оцінка процесів, що забезпечують діяльність банку, в тому числі тих, що несуть потенційний ризик і виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних і фізичних осіб на договірній основі;
  • перевірка, оцінка ефективності та адекватності роботи систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, відповідності цих систем і процесів видам і обсягам здійснюваних банком операцій, в тому числі щодо запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;
  • перевірка процесу оцінки достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення збереження активів з урахуванням ризиків банку;
  • перевірка правильності ведення і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, яка складається банком, їх повноту та своєчасність надання;
  • незалежна оцінка впровадженої керівництвом банку системи контролю.

Департамент внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді банку, здійснює діяльність за затвердженим ним планом і звітує перед ним про результати виконаної роботи. Спостереження і рекомендації Департаменту внутрішнього аудиту розглядаються найвищим керівництвом банку, після чого вживаються коригувальні заходи для усунення виявлених недоліків.

Зворотний зв'язок