Мобільний додаток
перейти перейти
Комітет з управління активами і пасивами

Комітет з управління активами і пасивами є колегіальним органом банку, створеним для оптимізації керування активами та пасивами.

Основні функції Комітету з управління активами і пасивами:

 • підтримка і підвищення якості процесів формування стратегії та бізнес-плану ПУМБ, забезпечення виконання планових показників банку шляхом розробки відповідних політик, формування проектів управлінських рішень та їхнє ухвалення в рамках своєї компетенції;
 • максимізація прибутку та вартості капіталу ПУМБ, забезпечення довгострокового ефективного функціонування банку;
 • мінімізація ризиків шляхом безпосереднього прийняття рішень з керування ризиками ліквідності, процентними, валютними, ринковими ризиками;
 • забезпечення функціонування процесу оптимізації співвідношення прибутковості та ризику банківських операцій.

​ Крім того, для підвищення ефективного виконання покладених на нього функцій, Комітету з управління активами і пасивами надано наступні повноваження:

 • визначення політики ПУМБ у частині управління активами і пасивами для забезпечення збалансованого співвідношення прибутків та ризиків банку;
 • визначення кількісних та якісних критеріїв оцінки ризиків операцій;
 • прийняття рішень стосовно структури й обсягів активів і пасивів, а також прийнятних ризик-рівнів;
 • аналіз регулярних звітів та звітності, що надаються Комітету з управління активами і пасивами структурними підрозділами ПУМБ;
 • контроль за дотриманням рішень Комітету структурними підрозділами банку.
Тарифно-комерційний комітет

Тарифно-комерційний комітет створений для забезпечення реалізації стратегічних дій і стійкої позиції в основних сегментах ринку банківських послуг за допомогою розробки, впровадження та підтримки збалансованої тарифної системи на тлі обов’язкового підвищення прибутковості Банку.

Основні функції Тарифно-комерційного комітету:

 • розробка цінової стратегії для банківських послуг і продуктів;
 • забезпечення конкурентоспроможності послуг Банку на ринку банківських послуг;
 • сприяння збільшенню прибутковості ПУМБ;
 • сприяння підвищенню рівня задоволеності клієнтів Банку;
 • аналіз співвідношення собівартості продуктів, послуг і ринкової конкурентоспроможності чинних тарифів Банку;
 • розгляд та узгодження всіх змін і доповнень до діючої та проектної систем тарифів і послуг, які пропонуються філіям і підрозділам Головного офісу;
 • вибір оптимальної системи тарифів і послуг;
 • аналіз забезпечення фактичного досягнення цілей, встановлених при формуванні кредитної політики ПУМБ;
 • оперативне реагування на зміну попиту й конкурентного середовища в регіонах, підготовка пропозицій щодо зміни тарифів на певні види послуг і подання на затвердження Голові Правління;
 • контроль за дотриманням тарифної політики в структурних підрозділах Банку.
Кредитний комітет

Кредитний комітет – колегіальний кредитний орган, якому делеговано певні функції в частині прийняття ПУМБ кредитних ризиків.

Кредитний комітет є підзвітним Кредитній раді та Правлінню банку і створений для виконання функцій:

 • розгляду пропозицій стосовно прийняття банком кредитних ризиків;
 • делегування повноважень;
 • аналізу якості кредитного портфелю та формування резервів під кредитні ризики;
 • аналізу стану роботи з проблемними активами банку та їхньої якості;
 • попереднього розгляду та затвердження методологічних і нормативних документів перед передачею їх на затвердження Кредитній раді;
 • звітності перед Правлінням банку та Кредитною радою стосовно стану кредитних операцій банку.
Комітет з управління операційними ризиками

Створений для оптимізації процесу управління операційними ризиками, розробки та впровадження найбільш ефективних заходів з мінімізації впливу операційних ризиків на діяльність банку.

Основні функції Комітету з управління операційними ризиками:

 • розробка стратегій, політик та засадних підходів до управління операційними ризиками банку;
 • підготовка внутрішніх документів банку щодо впровадження систем внутрішнього контролю ПУМБ;
 • затвердження методології управління операційними ризиками;
 • затвердження рівня операційного ризику на рік;
 • постійний моніторинг відповідності підходів до управління операційними ризиками ухваленої стратегії;
 • аналіз рівня операційних ризиків для прийняття рішень;
 • розробка ефективних заходів підкомітетами і подальший їхній контроль у рамках засідань Комітету з управління операційними ризиками;
 • навчання нових та існуючих співробітників, надання ефективного обміну інформацією про рівень операційних ризиків  підрозділів, процесів та продуктів;
 • затвердження загальної термінології, форми звітності та системи надання інформації учасниками системи управління операційними ризиками;
 • затвердження заходів з управління операційними ризиками та здійснення контролю їхньої ефективності.
Технологічний комітет

Технологічний комітет створений для реалізації стратегічних цілей у сфері інформаційних технологій, інформаційної безпеки й управління IT-ризиками, а також підтримки технологічного лідерства банку.

Основні функції Технологічного комітету:

 • затвердження політик інформаційних технологій;
 • розгляд політик інформаційної безпеки й управління IT-ризиками;
 • пріоритезація проектів та напрямів розвитку IT та інформаційної безпеки;
 • розгляд результатів розслідування критичних інцидентів інформаційної безпеки та затвердження заходів;
 • затвердження ініціатив з великих технологічних проектів;
 • прийняття рішення про припустимий рівень IT-ризиків;
 • розгляд конкурсних пропозицій зі стратегічних проектів;
 • виконання експертної оцінки інноваційних пропозицій;
 • оцінка результатів аудиту в сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки;
 • прийняття рішень з технологічних питань в рамках злиття/поглинань;
 • затвердження критеріїв вибору запитів на зміну ПЗ, що потребують розгляду Комітетом;
 • визначення пріоритетності запитів на зміну ПЗ.
Комітет з етики та ділової поведінки

Комітет з етики та ділової поведінки створений для реалізації в ПУМБ єдиних стандартів та принципів Групи СКМ у сфері корпоративної етики та ділової поведінки.

Комітет з етики та ділової поведінки виконує функції:

 • регулювання корпоративних відносин відповідно до принципів корпоративної етики банку та Групи СКМ;
 • реалізації заходів, спрямованих на зміцнення культури ведення бізнесу банком, що буде заохочувати етичну поведінку та діяти відповідно принципів ділової етики банку та Групи СКМ;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог корпоративної етики банку;
 • реагування на порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
 • організації заходів з оцінювання впливу норм ділової етики на корпоративну культуру банку;
 • розробки рекомендацій з метою вдосконалення ділової етики банку та підвищення рівня корпоративної культури.
Комітет з питань фінансового моніторингу

Комітет з питань фінансового моніторингу в АТ «ПУМБ» – є постійно діючим колегіальним органом АТ «ПУМБ», діяльність якого спрямована на забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Банку, а також на вживання відповідних заходів для мінімізації таких ризиків до прийнятного рівня.

Права розгляду питань у сфері фінансового моніторингу делеговані Комітету з питань фінансового моніторингу в АТ «ПУМБ» Правлінням АТ «ПУМБ».

Комітет з питань фінансового моніторингу в АТ «ПУМБ» є підзвітним Голові Правління АТ «ПУМБ» і виконує наступні функції:

 • координація дотримання вимог у сфері фінансового моніторингу в Банку
 • реагування на виявлені недоліки у виконанні вимог у сфері фінансового моніторингу в Банку, та прийняття рішень щодо зазначених випадків по кожному виявленому порушенню
 • розробка рекомендацій підрозділам Банку, спрямованих на вдосконалення дотримання вимог у сфері фінансового моніторингу в Банку
 • інші функції.
Проектний комітет

Проектний комітет є колегіальним органом Банку, що має на меті прийняття рішень з питань стратегічного управління змінами в Банку, включаючи управління портфелем проектів, управління процесом реалізації змін, організацію та контроль діяльності крос-функціональних команд, а також оптимізацію процесів реалізації змін у Банку.

Основні функції Проектного комітету у межах покладених повноважень:

 • розгляд бізнес ініціатив і ухвалення рішення щодо доцільності реалізації;
 • алокація необхідних ресурсів для реалізації змін;
 • аналіз статусу реалізації змін;
 • ідентифікація ризиків та проблем при впровадженні змін, організація та контроль виконання заходів щодо їх мінімізації;
 • призупинення/поновлення або припинення реалізації змін;
 • оцінка та погодження результатів впровадження змін;
 • контроль успішності змін, що сталися;
 • прийняття рішень з удосконалення та розвитку діяльності по впровадженню змін у Банку, затвердження процесу реалізації змін та його ключових показників.
   
arrow

Зворотний зв'язок