Мобільний додаток
перейти перейти
 • Приватним клієнтам
 • Для бізнесу
 • Персона
 • Банк сьогодні
Приватним клієнтам
Для бізнесу
Персона
Банк сьогодні
Працюємо для вас
Комітети

З метою розподілу сфер відповідальності і максимізації ефективності роботи банку в усіх напрямках в ПУМБ функціонує 7 комітетів.

Комітет з управління активами і пасивами

Комітет з управління активами і пасивами є колегіальним органом банку, створеним для оптимізації керування активами та пасивами.

Основні функції Комітету з управління активами і пасивами:

 • підтримка і підвищення якості процесів формування стратегії та бізне-плану ПУМБ, забезпечення виконання планових показників банку шляхом розробки відповідних політик, формування проектів управлінських рішень та їхнє ухвалення в рамках своєї компетенції;
 • максимізація прибутку та вартості капіталу ПУМБ, забезпечення довгострокового ефективного функціонування банку;
 • мінімізація ризиків шляхом безпосереднього прийняття рішень з керування ризиками ліквідності, процентними, валютними, ринковими ризиками;
 • забезпечення функціонування процесу оптимізації співвідношення прибутковості та ризику банківських операцій.

​ Крім того, для підвищення ефективного виконання покладених на нього функцій, Комітету з управління активами і пасивами надано наступні повноваження:

 • визначення політики ПУМБ у частині управління активами і пасивами для забезпечення збалансованого співвідношення прибутків та ризиків банку;
 • визначення кількісних та якісних критеріїв оцінки ризиків операцій;
 • прийняття рішень стосовно структури й обсягів активів і пасивів, а також прийнятних ризик-рівнів;
 • аналіз регулярних звітів та звітності, що надаються Комітету з управління активами і пасивами структурними підрозділами ПУМБ;
 • контроль за дотриманням рішень Комітету структурними підрозділами банку.
Тарифно-комерційний комітет

Тарифно-комерційний комітет створений для забезпечення реалізації стратегічних дій і стійкої позиції в основних сегментах ринку банківських послуг за допомогою розробки, впровадження та підтримки збалансованої тарифної системи на тлі обов’язкового підвищення прибутковості Банку.

Основні функції Тарифно-комерційного комітету:

 • розробка цінової стратегії для банківських послуг і продуктів;
 • забезпечення конкурентоспроможності послуг Банку на ринку банківських послуг;
 • сприяння збільшенню прибутковості ПУМБ;
 • сприяння підвищенню рівня задоволеності клієнтів Банку;
 • аналіз співвідношення собівартості продуктів, послуг і ринкової конкурентоспроможності чинних тарифів Банку;
 • розгляд та узгодження всіх змін і доповнень до діючої та проектної систем тарифів і послуг, які пропонуються філіям і підрозділам Головного офісу;
 • вибір оптимальної системи тарифів і послуг;
 • аналіз забезпечення фактичного досягнення цілей, встановлених при формуванні кредитної політики ПУМБ;
 • оперативне реагування на зміну попиту й конкурентного середовища в регіонах, підготовка пропозицій щодо зміни тарифів на певні види послуг і подання на затвердження Голові Правління;
 • контроль за дотриманням тарифної політики в структурних підрозділах Банку.
Кредитний комітет

Кредитний комітет – колегіальний кредитний орган, якому делеговано певні функції в частині прийняття ПУМБ кредитних ризиків.

Кредитний комітет є підзвітним Кредитній раді та Правлінню банку і створений для виконання функцій:

 • розгляду пропозицій стосовно прийняття банком кредитних ризиків;
 • делегування повноважень;
 • аналізу якості кредитного портфелю та формування резервів під кредитні ризики;
 • аналізу стану роботи з проблемними активами банку та їхньої якості;
 • попереднього розгляду та затвердження методологічних і нормативних документів перед передачею їх на затвердження Кредитній раді;
 • звітності перед Правлінням банку та Кредитною радою стосовно стану кредитних операцій банку.
Комітет з управління операційними ризиками

Створений для оптимізації процесу управління операційними ризиками, розробки та впровадження найбільш ефективних заходів з мінімізації впливу операційних ризиків на діяльність банку.

Основні функції Комітету з управління операційними ризиками:

 • розробка стратегій, політик та засадних підходів до управління операційними ризиками банку;
 • підготовка внутрішніх документів банку щодо впровадження систем внутрішнього контролю ПУМБ;
 • затвердження методології управління операційними ризиками;
 • затвердження рівня операційного ризику на рік;
 • постійний моніторинг відповідності підходів до управління операційними ризиками ухваленої стратегії;
 • аналіз рівня операційних ризиків для прийняття рішень;
 • розробка ефективних заходів підкомітетами і подальший їхній контроль у рамках засідань Комітету з управління операційними ризиками;
 • навчання нових та існуючих співробітників, надання ефективного обміну інформацією про рівень операційних ризиків  підрозділів, процесів та продуктів;
 • затвердження загальної термінології, форми звітності та системи надання інформації учасниками системи управління операційними ризиками;
 • затвердження заходів з управління операційними ризиками та здійснення контролю їхньої ефективності.
Програмний інтеграційний комітет

Програмний інтеграційний комітет створений для оцінки та погодження портфелю проектів, моніторингу та результатів, охоплення, KPI та бюджетів проектів.

До компетенції Програмного інтеграційного комітету входить:

 • підтримка реалізації стратегічних цілей банку шляхом оцінки і контролю реалізації портфелю проектів ПУМБ, який включає бізнес-проекти, процесні проекти, IT-проекти і проекти з інформаційної безпеки.
Технологічний комітет

Технологічний комітет створений для реалізації стратегічних цілей у сфері інформаційних технологій, інформаційної безпеки й управління IT-ризиками, а також підтримки технологічного лідерства банку.

Основні функції Технологічного комітету:

 • затвердження політик інформаційних технологій;
 • розгляд політик інформаційної безпеки й управління IT-ризиками;
 • пріоритезація проектів та напрямів розвитку IT та інформаційної безпеки;
 • розгляд результатів розслідування критичних інцидентів інформаційної безпеки та затвердження заходів;
 • затвердження ініціатив з великих технологічних проектів;
 • прийняття рішення про припустимий рівень IT-ризиків;
 • розгляд конкурсних пропозицій зі стратегічних проектів;
 • виконання експертної оцінки інноваційних пропозицій;
 • оцінка результатів аудиту в сфері інформаційних технологій та інформаційної безпеки;
 • прийняття рішень з технологічних питань в рамках злиття/поглинань;
 • затвердження критеріїв вибору запитів на зміну ПЗ, що потребують розгляду Комітетом;
 • визначення пріоритетності запитів на зміну ПЗ.
Комітет з етики та ділової поведінки

Комітет з етики та ділової поведінки створений для реалізації в ПУМБ єдиних стандартів та принципів Групи СКМ у сфері корпоративної етики та ділової поведінки.

Комітет з етики та ділової поведінки виконує функції:

 • регулювання корпоративних відносин відповідно до принципів корпоративної етики банку та Групи СКМ;
 • реалізації заходів, спрямованих на зміцнення культури ведення бізнесу банком, що буде заохочувати етичну поведінку та діяти відповідно принципів ділової етики банку та Групи СКМ;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог корпоративної етики банку;
 • реагування на порушення норм корпоративної етики та ділової поведінки, а також прийняття рішень стосовно вказаних випадків;
 • організації заходів з оцінювання впливу норм ділової етики на корпоративну культуру банку;
 • розробки рекомендацій з метою вдосконалення ділової етики банку та підвищення рівня корпоративної культури.
Комітет з питань фінансового моніторингу

Комітет з питань фінансового моніторингу в ПАТ «ПУМБ» – є постійно діючим колегіальним органом ПАТ «ПУМБ», діяльність якого спрямована на забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Банку, а також на вживання відповідних заходів для мінімізації таких ризиків до прийнятного рівня.

Права розгляду питань у сфері фінансового моніторингу делеговані Комітету з питань фінансового моніторингу в ПАТ «ПУМБ» Правлінням ПАТ «ПУМБ».

Комітет з питань фінансового моніторингу в ПАТ «ПУМБ» є підзвітним Голові Правління ПАТ «ПУМБ» і виконує наступні функції:

 • координація дотримання вимог у сфері фінансового моніторингу в Банку
 • реагування на виявлені недоліки у виконанні вимог у сфері фінансового моніторингу в Банку, та прийняття рішень щодо зазначених випадків по кожному виявленому порушенню
 • розробка рекомендацій підрозділам Банку, спрямованих на вдосконалення дотримання вимог у сфері фінансового моніторингу в Банку
 • інші функції.

Зворотний зв'язок