Мобільний додаток
перейти перейти
Новини

Ласкаво просимо до Прес-центру ПУМБ! У цьому розділі Ви можете ознайомитись з останніми новинами банку і аналітичними матеріалами про фінансовий ринок.

Представники ЗМІ можуть отримати коментарі керівництва та експертів банку щодо продуктів та послуг ПУМБ, про ситуацію на українському фінансовому ринку, зв'язавшись із співробітниками Прес-служби.

ПУМБ повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів
23 березня 2018
Отримати на e-mail {title} - банк ПУМБ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»!

Повідомляємо Вас про проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Банк, ПАТ «ПУМБ»), місцезнаходження Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 26 квітня 2018 року за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 (зал засідань, 5-й поверх, кабінет № 507).

Початок Зборів о 12:30 годині.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися 26 квітня 2018 року з 12:00 до 12:25 за місцем проведення Зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, буде складено станом на 24 годину 20 квітня 2018 року.

Перелік питань разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Секретаря та Лічильної комісії Зборів. Про порядок підписання протоколу Зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Секретарем Зборів Насєкан Лесю Олександрівну, Директора Юридичного департаменту Банку.

1.2. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Голова Лічильної комісії –  Сироватка Наталія Валентинівна, Головний юрисконсульт Відділу корпоративного управління Юридичного департаменту;

2) Член Лічильної комісії –  Прядко Марія Ігорівна, Головний юрисконсульт Відділу супроводження валютних операцій та ринків капіталу Юридичного департаменту.

1.3. Встановити, що повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту формування складу Тимчасової лічильної комісії (для наступних Загальних зборів акціонерів Банку).

1.4. Доручити підписати протокол цих Зборів Голові та Секретареві Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.

2. Про затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити річний звіт (річні результати діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансову звітність Банку за 2017 рік, підготовлену у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №2 до Протоколу).

3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора Банку, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», відносно річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, а саме, фінансової звітності Банку за 2017 рік, підготовленої у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (Додаток №3 до Протоколу), без зауважень та додаткових заходів.

4. Про затвердження звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності Банку за 2017 рік (Додаток №4 до Протоколу).

5. Про затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Спостережної ради Банку за 2017 рік (Додаток №5 до Протоколу).

6. Про розподіл прибутку Банку за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Прибуток, отриманий Банком за 2017 рік відповідно до річного звіту (річних результатів діяльності) Банку за 2017 рік, підготовленого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), у розмірі 785 827 300,55  гривень спрямувати на покриття збитків минулих років.

7. Про зміну типу та найменування Банку.

Проект рішення:

7.1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Банку на наступне:

Повне найменування Банку:

Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»;

Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY “FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK”.

Скорочене найменування Банку:

Українською мовою: АТ «ПУМБ»;

Російською мовою: АО «ПУМБ»;

Англійською мовою: JSC “FUIB”.

Комерційне (фірмове) найменування Банку:

Українською мовою: ПУМБ;

Російською мовою: ПУМБ;

Англійською мовою: FUIB.

8. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» шляхом його викладення у новій редакції (Додаток №6 до Протоколу). Встановити, що нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» набирає чинності з дати його державної реєстрації  у відповідності до діючого законодавства України.

8.2. Уповноважити Голову Правління Банку, Черненко С.П., підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», посвідчити його підпис нотаріально та забезпечити здійснення усіх необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.

Проект рішення:

9.1. Припинити повноваження всього складу Спостережної ради Банку.

10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

10.1. Встановити склад Наглядової ради Банку у кількості 6 осіб.

11. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

(Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової  ради Банку вносяться не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Зборів).

12. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

12.1. (Пропозиції щодо кандидатів на посаду Голови Наглядової ради Банку вносяться з урахуванням внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку).

12.2. Доручити Правлінню здійснити всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, пов’язані з обранням Наглядової ради Банку.

13. Про затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку, встановлення розміру винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідного договору з членом Наглядової ради Банку.

Проект рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, встановити розмір винагороди відповідно до Додатку№7 до Протоколу.

13.2. Обрати Голову Правління Банку, Черненко С.П., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Банку, відповідно до умов, затверджених в п. 13.1. цього рішення, та документів, необхідних для виконання цього рішення.

14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №8 до Протоколу).

15. Про затвердження Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №9 до Протоколу).

16. Про затвердження Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції.

Проект рішення:

16.1. Затвердити Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» у новій редакції (Додаток №10 до Протоколу).

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://pumb.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного Зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери Банку можуть ознайомитися від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Банку: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 у робочі дні тижня з 9.00 до 18.00 години, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. Контактна особа: Сироватка Н.В., тел. для довідок: (044) 231-71-99 (вн.4146).

Права акціонерів Банку:

Акціонери мають право звернутися до Банку за його адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; телефон для довідок: (044) 231-71-99 (вн.4146), з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, до дати їх проведення. Банк зобов’язаний надати відповіді на такі письмові запитання акціонерів до дати проведення Зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Спостережної ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Спостережної ради Банку - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Для участі у Зборах при собі необхідно мати:

  • акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку.
  • представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку. Повідомлення акціонером відповідного органу Банку про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Банку. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 14 березня 2018 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів) загальна кількість акцій Банку складає 14 323 880 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій Банку – 14 323 880 штук простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПУМБ» (тис. грн.) *

* Застереження: зазначена вище інформація за 2017 рік наведена, виходячи із попередніх даних, не є остаточною і може бути скоригована, зокрема за наслідками завершення проведення аудиту фінансової звітності Банку. Цим Спостережна рада Банку звертає увагу на можливу невідповідність зазначеної вище інформації остаточним показникам, які можуть бути визначені/відкориговані після здійснення цього повідомлення.

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 23.03.2018 року.

 

Новини банку

Підписатися на розсилку

Далі
Будь ласка, заповніть це поле

Отримати на e-mail

Введіть Вашу електронну адресу

Будь ласка, погодьтеся на обробку персональних даних Будь ласка, введіть e-mail

Новину відправлено

{title} - банк ПУМБ

Перевірте e-mail Дякуємо за Вашу цікавість!

+
arrow

Зворотний зв'язок